Centrum Pediatrii „Nord Clinic” jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym specjalistycznym ośrodkiem stworzonym z troski o zdrowie dzieci.
Sb - Nd: Zamknięte

Rehabilitacja metodą Vojty

Metoda opracowana przez neurologa Vaclava Vojtę oparta jest na wnikliwej ocenie diagnostycznej niemowlęcia w skład której wchodzi ocena spontanicznej motoryki dziecka, badanie reakcji ułożeniowych w przestrzeni oraz sprawdzenie jakości wybranych odruchów neurologicznych. Terapia bazuje na wyzwoleniu odruchowej lokomocji ( tj.odruchowy obrót,odruchowe pełzanie) poprzez ułożenie dziecka w określonej pozycji i stymulacji pracy mięśni w taki sposób żeby umożliwić dziecku stworzenie prawidłowych mechanizmów wyprostno- podporowych . Prawidłowa praca dziecka w podporze daje możliwość prawidłowej pionizacji i umożliwia samodzielne przemieszczanie się w przestrzeni, dla rozwoju psychosensomotorycznego dziecka jest to jedna z najważniejszych umiejętności, potrzebnych do samodzielnego odkrywania świata. Rodzice biorą aktywy udział w terapii wykonując ćwiczenia dobrane przez terapeutę w domu.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Towarzystwa met. Vojty: vojta.com/pl/zasada-vojty/terapia-wg-vojty

 

Wskazaniami do prowadzenia terapii metodą Vojty u dzieci są :
 1. porażenie mózgowe,
 2. zaburzenia motoryczne będące skutkiem uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (porażenie mózgowe, udar, SM i in.),
 3. porażenia obwodowe kończyn górnych i dolnych (np. porażenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa, porażenie poprzeczne i in.),
 4. rozmaite choroby mięśniowe,
 5. schorzenia i ograniczenia funkcjonalne kręgosłupa, na przykład skrzywienie kręgosłupa (skolioza, kręcz szyi ),
 6. znaczące uszkodzenia ortopedyczne / traumatologiczne barków, ramion, bioder i nóg,
 7. jako terapia towarzysząca w przypadkach nieprawidłowego rozwoju stawów biodrowych (dysplazja, zwichnięcie),
 8. deficyty w zakresie oddychania, połykania i żucia,
 9. asymetrie ułożeniowe,
 10. zaburzania dystrybucji napięcia mięśniowego.

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Metoda neurorozwojowa w której głównym badaniem diagnostycznym jest ocena motoryki spontanicznej dziecka. Na jej podstawie określony zostaje problem główny do którego dobierane są techniki fizjoterapeutyczne stworzone przez Berte i Karela Bobath. Mają one na celu poprawne odtworzenie wzorca ruchu dziecka nie zaburzając prawidłowego rozwoju. W terapii hamuje się nieprawidłowe i przetrwałe wzorce motoryczne , jednocześnie wzmacniając wzorce prawidłowe które dadzą dziecku możliwość zdobywania nowych umiejętności. Bardzo istotnym elementem w terapii NDT- Bobath jest dbałość o jakość wykonywanych czynności przez rodziców podczas codziennej pielęgnacji niemowlęcia oraz sposób w jaki dziecko jest karmione i zabawiane.

Więcej informacji na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-Bobath : ndt-bobath.pl/?page_id=65

oraz na stronie Międzynarodowego Instruktora met. NDT Bobath Zofii Szwiling: szwiling.com/dla-profesjonalistow/artykuly/czym-jest-ndt/

 

Wskazaniami do prowadzenia terapii metodą NDT Bobath u dzieci są :
 1. asymetria ułożeniowa i posturalna
 2. opóźnienia psuchoruchowe
 3. kręcz szyi
 4. zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego
 5. dysplazja stawów biodrowych
 6. porażenie mózgowe
 7. choroby neurologiczne i mięśniowe
 8. uszkodzenia około porodowe tj . porażenie splotu ramiennego
 9. wady postawy i wady stóp

Diagnostyka metodą Prechtla

Jest to ocena rozwoju wzorców motoryki globalnej ( GM – general movements) dzięki której można ocenić stopień rozwoju neurologicznego dziecka urodzonego przedwcześnie. Ocenę wykonuje się w oparciu o 1h analizę ruchu dziecka nagraną w formie video. Nagrania powtarzane są w ściśle określonym czasie. Osoba przeprowadzająca diagnozę sporządza zestawienie kilku takich nagrań które ocenia. Na tej podstawie może ustalić możliwości niemowlęcia w zdobywaniu kolejnych etapów rozwoju neuromotorycznego oraz zasugerować wdrożenie terapii wspomagania rozwoju wczesnoniemowlęcego jeszcze na oddziale neonatologicznym.

Więcej informacji o metodzie Prechtla na stronie : general-movements-trust.info/51/papers

oraz na stronie Międzynarodowego Instruktora met. NDT Bobath Zofii Szwiling: szwiling.com/dla-profesjonalistow/artykuly/metoda-prechtla/

Wskazania diagnostyczne :
 1. Ocena wzorców motorycznych u dzieci urodzonych przedwcześnie do skończonegotrzeciego miesiąca życia dziecka.

Metoda Trójpłaszczyznowej terapii stóp dla niemowląt i dzieci wg Barbary Zukunft- Huber

Barbara Zukunft- Huber, stworzyła metodę korygująca nieprawidłowe ustawienie stopy wykorzystując prawidłowy, odruchowy i funkcjonalny rozwój stopy trwający przez pierwszy rok życia dziecka. Rozwój ten jest koordynowany przez OUN. W terapii wykorzystuję się zasady terapii manualnej połączone z bardzo ściśle ustalonym sposobem bandażowania dopasowanym do wady stopy.

Wskazaniami do prowadzenia terapii stóp metodą trójpłaszczyznową są dzieci ze stopą :
 1. stopa końska
 2. stopa szpotawa
 3. stopa końsko- szpotawa
 4. stopa serpentynowa
 5. stopa sierpowata
 6. stopa płasko-koślawej
 7. stopa piętowa,
 8. ograniczenie ruchomości w obrębie stawów biodrowych

Więcej informacji na temat Barbary Zukunft- Huber na stronie : zukunft-huber.de/prav.php?hnaviid=8

Metoda INPP

Metoda diagnostyczna wykrywająca niedojrzałość neuromotoryczną której skutkami są problemy w uczeniu się , funkcjonowaniu emocjonalnym i behawioralnym. Polega na przeprowadzeniu testów sprawdzających stopień integracji odruchów neurologicznych u dzieci i dorosłych. Na podstawie wyników testów terapeuta dobiera zestaw ćwiczeń do codziennej pracy w domu z dzieckiem.

Metoda opracowana przez dr Petera Blythe w Wielkiej Brytani .

Więcej informacji o metodzie INPP na stronie : inpp.pl/informacje_dla_rodzica-174.html

Wskazaniami do diagnozy / terapii metodą INPP są dzieci z:
 1. obniżoną zdolność koncentracji i utrzymywania uwagi
 2. zaburzeniami koordynacji ruchowej i równowagi ( na rowerze, podczas pływania, zabaw ruchowych itp.)
 3. nieustaloną lateralizacją,
 4. chorobą lokomocyjna,
 5. nieumiejętnością usiedzenia w miejscu,
 6. nieumiejętnością milczenia,
 7. trudnościami w nauce czytania,
 8. trudnościami w nauce pisania,
 9. trudnościami w nauce matematyki (pomimo normy intelektualnej),
 10. trudnościami z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami,
 11. obniżoną koordynacja wzrokowo-ruchową,
 12. problemami z mową i artykulacją,
 13. zaburzeniami integracji sensorycznej,
 14. rozbieżnościami pomiędzy pracami pisemnymi i wypowiedziami ustnymi,
 15. nieprawidłową pozycją podczas siedzenia,
 16. problemami z utrzymaniem moczu w nocy powyżej 5-go roku życia,
 17. lękami.

Metoda Integracji odruchów neurologicznych wg Masgutowej

Jest to metoda diagnostyczna i terapeutyczna oparta na rozwoju odruchów neurologicznych , która ma na celu wykryć zaburzenia w schemacie danego odruchu lub jego przetrwały charakter. Poprzez ćwiczenia prawidłowego wzorca odruchu neurologicznego aktywizowane są mechanizmy samoregulacji ośrodkowego układu nerwowego.

Więcej informacji o Neurostruktralnej integracji schematów odruchów na stronie : masgu.com/neurostrukturalna-integracja-schematow-odruchow/

Wskazania do terapii metoda integracji odruchów wg . Masgutowej obejmują dzieci z :
 1. zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD),
 2. opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym,
 3. autyzmem, spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera,
 4. trudnościami w nauce, głęboką dysleksją i dysgrafią,
 5. przejawami zachowania agresywnego,
 6. emocjonalną niestabilnością,
 7. problemami z koncentracją, dokuczającymi lękami i fobiami,
 8. zaburzeniami mowy,
 9. FAS.
Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Specialistka Fizjoterapii

Specialistka Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalistka Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalistka Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalistka Fizjoterapii

Specjalistka Fizjoterapii