Centrum Pediatrii „Nord Clinic” jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym specjalistycznym ośrodkiem stworzonym z troski o zdrowie dzieci.
Sb - Nd: Zamknięte

Rehabilitacja metodą Vojty

Metoda opracowana przez neurologa Vaclava Vojtę oparta jest na wnikliwej ocenie diagnostycznej niemowlęcia w skład której wchodzi ocena spontanicznej motoryki dziecka, badanie reakcji ułożeniowych w przestrzeni oraz sprawdzenie jakości wybranych odruchów neurologicznych. Terapia bazuje na wyzwoleniu odruchowej lokomocji ( tj.odruchowy obrót,odruchowe pełzanie) poprzez ułożenie dziecka w określonej pozycji i stymulacji pracy mięśni w taki sposób żeby umożliwić dziecku stworzenie prawidłowych mechanizmów wyprostno- podporowych . Prawidłowa praca dziecka w podporze daje możliwość prawidłowej pionizacji i umożliwia samodzielne przemieszczanie się w przestrzeni, dla rozwoju psychosensomotorycznego dziecka jest to jedna z najważniejszych umiejętności, potrzebnych do samodzielnego odkrywania świata. Rodzice biorą aktywy udział w terapii wykonując ćwiczenia dobrane przez terapeutę w domu.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Towarzystwa met. Vojty: vojta.com/pl/zasada-vojty/terapia-wg-vojty

 

Wskazaniami do prowadzenia terapii metodą Vojty u dzieci są :
 1. porażenie mózgowe,
 2. zaburzenia motoryczne będące skutkiem uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (porażenie mózgowe, udar, SM i in.),
 3. porażenia obwodowe kończyn górnych i dolnych (np. porażenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa, porażenie poprzeczne i in.),
 4. rozmaite choroby mięśniowe,
 5. schorzenia i ograniczenia funkcjonalne kręgosłupa, na przykład skrzywienie kręgosłupa (skolioza, kręcz szyi ),
 6. znaczące uszkodzenia ortopedyczne / traumatologiczne barków, ramion, bioder i nóg,
 7. jako terapia towarzysząca w przypadkach nieprawidłowego rozwoju stawów biodrowych (dysplazja, zwichnięcie),
 8. deficyty w zakresie oddychania, połykania i żucia,
 9. asymetrie ułożeniowe,
 10. zaburzania dystrybucji napięcia mięśniowego.

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Metoda neurorozwojowa w której głównym badaniem diagnostycznym jest ocena motoryki spontanicznej dziecka. Na jej podstawie określony zostaje problem główny do którego dobierane są techniki fizjoterapeutyczne stworzone przez Berte i Karela Bobath. Mają one na celu poprawne odtworzenie wzorca ruchu dziecka nie zaburzając prawidłowego rozwoju. W terapii hamuje się nieprawidłowe i przetrwałe wzorce motoryczne , jednocześnie wzmacniając wzorce prawidłowe które dadzą dziecku możliwość zdobywania nowych umiejętności. Bardzo istotnym elementem w terapii NDT- Bobath jest dbałość o jakość wykonywanych czynności przez rodziców podczas codziennej pielęgnacji niemowlęcia oraz sposób w jaki dziecko jest karmione i zabawiane.

Więcej informacji na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-Bobath : ndt-bobath.pl/?page_id=65

oraz na stronie Międzynarodowego Instruktora met. NDT Bobath Zofii Szwiling: szwiling.com/dla-profesjonalistow/artykuly/czym-jest-ndt/

 

Wskazaniami do prowadzenia terapii metodą NDT Bobath u dzieci są :
 1. asymetria ułożeniowa i posturalna
 2. opóźnienia psuchoruchowe
 3. kręcz szyi
 4. zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego
 5. dysplazja stawów biodrowych
 6. porażenie mózgowe
 7. choroby neurologiczne i mięśniowe
 8. uszkodzenia około porodowe tj . porażenie splotu ramiennego
 9. wady postawy i wady stóp

Diagnostyka metodą Prechtla

Jest to ocena rozwoju wzorców motoryki globalnej ( GM – general movements) dzięki której można ocenić stopień rozwoju neurologicznego dziecka urodzonego przedwcześnie. Ocenę wykonuje się w oparciu o 1h analizę ruchu dziecka nagraną w formie video. Nagrania powtarzane są w ściśle określonym czasie. Osoba przeprowadzająca diagnozę sporządza zestawienie kilku takich nagrań które ocenia. Na tej podstawie może ustalić możliwości niemowlęcia w zdobywaniu kolejnych etapów rozwoju neuromotorycznego oraz zasugerować wdrożenie terapii wspomagania rozwoju wczesnoniemowlęcego jeszcze na oddziale neonatologicznym.

Więcej informacji o metodzie Prechtla na stronie : general-movements-trust.info/51/papers

oraz na stronie Międzynarodowego Instruktora met. NDT Bobath Zofii Szwiling: szwiling.com/dla-profesjonalistow/artykuly/metoda-prechtla/

Wskazania diagnostyczne :
 1. Ocena wzorców motorycznych u dzieci urodzonych przedwcześnie do skończonegotrzeciego miesiąca życia dziecka.

Metoda Trójpłaszczyznowej terapii stóp dla niemowląt i dzieci wg Barbary Zukunft- Huber

Barbara Zukunft- Huber, stworzyła metodę korygująca nieprawidłowe ustawienie stopy wykorzystując prawidłowy, odruchowy i funkcjonalny rozwój stopy trwający przez pierwszy rok życia dziecka. Rozwój ten jest koordynowany przez OUN. W terapii wykorzystuję się zasady terapii manualnej połączone z bardzo ściśle ustalonym sposobem bandażowania dopasowanym do wady stopy.

Wskazaniami do prowadzenia terapii stóp metodą trójpłaszczyznową są dzieci ze stopą :
 1. stopa końska
 2. stopa szpotawa
 3. stopa końsko- szpotawa
 4. stopa serpentynowa
 5. stopa sierpowata
 6. stopa płasko-koślawej
 7. stopa piętowa,
 8. ograniczenie ruchomości w obrębie stawów biodrowych

Więcej informacji na temat Barbary Zukunft- Huber na stronie : zukunft-huber.de/prav.php?hnaviid=8

Metoda INPP

Metoda diagnostyczna wykrywająca niedojrzałość neuromotoryczną której skutkami są problemy w uczeniu się , funkcjonowaniu emocjonalnym i behawioralnym. Polega na przeprowadzeniu testów sprawdzających stopień integracji odruchów neurologicznych u dzieci i dorosłych. Na podstawie wyników testów terapeuta dobiera zestaw ćwiczeń do codziennej pracy w domu z dzieckiem.

Metoda opracowana przez dr Petera Blythe w Wielkiej Brytani .

Więcej informacji o metodzie INPP na stronie : inpp.pl/informacje_dla_rodzica-174.html

Wskazaniami do diagnozy / terapii metodą INPP są dzieci z:
 1. obniżoną zdolność koncentracji i utrzymywania uwagi
 2. zaburzeniami koordynacji ruchowej i równowagi ( na rowerze, podczas pływania, zabaw ruchowych itp.)
 3. nieustaloną lateralizacją,
 4. chorobą lokomocyjna,
 5. nieumiejętnością usiedzenia w miejscu,
 6. nieumiejętnością milczenia,
 7. trudnościami w nauce czytania,
 8. trudnościami w nauce pisania,
 9. trudnościami w nauce matematyki (pomimo normy intelektualnej),
 10. trudnościami z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami,
 11. obniżoną koordynacja wzrokowo-ruchową,
 12. problemami z mową i artykulacją,
 13. zaburzeniami integracji sensorycznej,
 14. rozbieżnościami pomiędzy pracami pisemnymi i wypowiedziami ustnymi,
 15. nieprawidłową pozycją podczas siedzenia,
 16. problemami z utrzymaniem moczu w nocy powyżej 5-go roku życia,
 17. lękami.

Metoda Integracji odruchów neurologicznych wg Masgutowej

Jest to metoda diagnostyczna i terapeutyczna oparta na rozwoju odruchów neurologicznych , która ma na celu wykryć zaburzenia w schemacie danego odruchu lub jego przetrwały charakter. Poprzez ćwiczenia prawidłowego wzorca odruchu neurologicznego aktywizowane są mechanizmy samoregulacji ośrodkowego układu nerwowego.

Więcej informacji o Neurostruktralnej integracji schematów odruchów na stronie : masgu.com/neurostrukturalna-integracja-schematow-odruchow/

Wskazania do terapii metoda integracji odruchów wg . Masgutowej obejmują dzieci z :
 1. zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD),
 2. opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym,
 3. autyzmem, spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera,
 4. trudnościami w nauce, głęboką dysleksją i dysgrafią,
 5. przejawami zachowania agresywnego,
 6. emocjonalną niestabilnością,
 7. problemami z koncentracją, dokuczającymi lękami i fobiami,
 8. zaburzeniami mowy,
 9. FAS.
Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Specialistka Fizjoterapii

Specialistka Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii

Specjalistka Fizjoterapii

Specjalista Fizjoterapii